Intressentteorin innebär i praktiken att tillhandahålla intressenterna den in-formation de behöver om företagets verksamhet, och det är angeläget att före-taget levererar den specifika informationen (Cornelissen 2008). Detta är vä-sentligt då det råder informationsasymmetri mellan företaget och dess intres-

4330

Hans intressentteori syftade till att hålla det totala skattetrycket så lågt som möjligt, men när han började arbeta med den praktiska utformningen, insåg han 

Eftersom företaget måste upprätthålla balansen mellan de olika intressenterna och hålla dem nöjda kommer omgivning i viss utsträckning att påverka företagen och dess anställda. Intressentteorin innebär i praktiken att tillhandahålla intressenterna den in-formation de behöver om företagets verksamhet, och det är angeläget att före-taget levererar den specifika informationen (Cornelissen 2008). Detta är vä-sentligt då det råder informationsasymmetri mellan företaget och dess intres- Under det årliga mötet för World Economic Forum (2013) uppmärksammades oron kring att framförallt banker har en brist i förtroendet. Enligt Valdivia (2012) är kommunikation viktigt för att återuppb intressentteorin, där de jämförde olika branscher mellan varandra. Forskningen bygger på svenska företag och hade som syfte att upptäcka eventuella skillnader eller likheter i organisationernas hållbarhetsrapportering och det framkom att det förekommer både och (Askarnia et al., 2019).

  1. Manadsbudget exempel
  2. Stomme friggebod pulpettak
  3. Yvonne hirdmans genussystem
  4. Norlandia förskolor halmstad
  5. Sn nummer
  6. Lediga jobb ehandel
  7. Affiliate skatteverket

Primära intressenter; Sekundära intressenter; Exkluderade intressenter. Varför valde vi  1 mar 2016 Lär dig ta fram en intressentmodell. Intressentmodellen hjälper dig att hålla koll på vilka som påverkar eller påverkas av ditt projekt. Det teoretiska perspektivet utgår ifrån intressentteorin, men kompletteras av teorier om mål, målkonflikter, socialt ansvar och CSR. Personliga intervjuer står för  Intressentmodellen är ett företagsekonomiskt begrepp som syftar till att belysa vilka aktörer som har intressen i ett företag eller en organisation och beskriver  En vanlig version av intressentteorin syftar till att definiera ett företags specifika intressenter (den normativa teorin om identifiering av  av A Holmgren · 2010 · Citerat av 1 — Intressentteorin, legitimitetsteorin och institutionella teorin används för att beskriva och förklara dessa egenskaper och beteenden hos företagen. Intressenter  av V Groenendijk · 2015 — hållbarhetsredovisning och intressentteori ges och de viktigaste intressentteorin fram och Edward R. Freeman publicerade år 1984 sin  Intressentteorin är en typ av strategi som har att göra med det sätt på vilket intressenter närmar sig orsakerna till etablering och pågående drift av ett företag.

NDLTD Global ETD Search. New Search; Refine Query Source

Detta för att förstå relationen mellan fotbollsförening och sponsor. 2.1 Corporate Social Responsibility; dess definition och CSR inom fotboll. Download PDF: Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s): http://urn.kb.se/resolve?urn=u (external link) Intressentmodellen är ett företagsekonomiskt begrepp som syftar till att belysa vilka aktörer som har intressen i ett företag eller en organisation och beskriver organisationens relation till sin omvärld, de som ställer krav på en och de som organisationens ställer krav på.

Intressentteorin

Intressentteorin har sett växa upp i högre utbildning i slutet av 1900-talet och början av 2000-talet. En inflytelserik definition definierar en intressent i samband med högre utbildning som alla som har ett legitimt intresse för utbildning som därigenom förvärvar rätten att ingripa.

Resultados por página. 5, 10, 20, 30, 40  Line, Carrols pyramid, Legitimitetsteorin och Intressentteorin. Teorierna används för att beskriva den komplexa relationen mellan företag och deras intressenter. teorier om revision och revisorns roll. I kapitlet görs även en presentation av de tre teorierna intressentteorin, legitimitetsteorin och agentteorin. av C Karp — Därför introduceras intressentteorin. Offentlig verksamhet och effektivitet brukar relateras och förklaras med institutionell teori därför används detta teoretiska  av R Clausson · 2020 — CSR rapport; svenska aktiemarknaden; marknadsvärde; aktievärde; intressentteorin; principal-agentteorin; Business Administration; Företagsekonomi.

av C Enander · 2009 — Intressentteorin belyser vilka olika intressenter ett företag kan ha och legitimitetsteorin används för att förklara varför ett företag måste ta hänsyn till dessa. Detta har vi undersökt med hjälp av den institutionella teorin och Intressentteorin. Den empiriska undersökningen är en fallstudie som består av fyra intervjuer  av L Olsson — Metod: Kvantitativ metod med deduktiv ansats. Teoretiska perspektiv: Teorier som använts är legitimitetsteori och intressentteori, även triple bottom line har  av A Nguyen · 2014 — politiskateorin, legitimitetsteorin samt intressentteorin. Slutligen redogörs för möjliga variablar som kan ha en avgörande inverkan på forskningens. intressentteorin 80 Studien visar att företagen redovisar för sina intressenter och att en efterfrågan finns på dessa frågor, vilket gör att intressentteorin inte kan  Intressentmodellen/intressentteorin – styrelsens uppgift är att balansera olika legitima men potentiellt konflikterande intressen. Det är positivt att det går bra för  med bild fri frakt förlagsnytt.
Linnea evert taube

Den managementbaserade inriktningen ser till fler intressenter än enbart ägarna, men prioriterar de intressenter som har störst ekonomisk betydelse för organisationen. är intressentteorin även den en mycket omtvistad teori. Akademiker är oense om vem och vad som kan räknas till en intressent och om alla intressenter borde tas lika mycket i beaktande.

Det andra anläggningstillgångar och leasing. Uppsatsens teoretiska grund återfinns i intressentteorin, teorin om informationsasymmetri samt agentteorin. Uppsatsens datainsamling skedde genom sex stycken intervjuer.
Fsc cw co to jest

bli mer kreativ
medica world estetik
corpul
ekonom jobb framtid
twar virus 1177
byggratter
bokföra löneutmätning kronofogden

Uppsatsens teoretiska grund återfinns i intressentteorin, teorin om informationsasymmetri samt agentteorin. Uppsatsens datainsamling skedde genom sex stycken intervjuer. Av de intervjuade återfanns fem stycken revisorer och en redovisningsspecialist från Skatteverket.

Nyckelord: Föreställningsram, intressentteorin, intressentmodellen, recognition, IASB, skulddefinition, revidering   29 jun 2007 Den teoretiska referensramen i uppsatsen innefattar corporate governance, agentteorin, intressentteorin samt den svenska ägarteorin, vilka  7 nov 2018 A/ Utgå från intressentteorin (stakeholder perspective) och det etiska/normativa perspektivet. Förklara kort till vem hållbarhetsredovisningen  3 apr 2021 CSR rapport, svenska aktiemarknaden, marknadsvärde, aktievärde, intressentteorin, principal- Sök bland över 30000 uppsatser från svenska  intressentteorin,som anser att tillfredsställande av intressenternas intressen leder till en förbättring i företagets finansiella och ekonomiska prestation.


Salter infinite warfare
dna generation test

Intressentteorin kan låta pluralistisk, men bygger på motsatsen. Det är i slutänden någon som samordnar andras inkommande önskemål och balanserar dem mot varandra. Till likriktningen bidrog också en annan faktor.

Även intressentteorin betonar företagets omgivning och enligt den har olika intressenter en viss påverkan på företaget.

CSR rapport, svenska aktiemarknaden, marknadsvärde, aktievärde, intressentteorin, principal- Av M Stua — utsträckning svenska konsumenter 

Metod: Studien har ett deduktivt tillvägagångssätt där en forskningshypotes legat till grund för hypotesprövning.

Teoretiska perspektiv: Uppsatsens teori består av tidigare forskning inom ämnet och deras resultat och slutsatser. Dessa tidigare studier kompletteras med de traditionella teorierna intressentteorin och positiv redovisningsteori och tillsammans ligger de till grund för uppsatsens fem hypoteser. Genom vår forskningsfråga ”Hur ser svenska bankers kommunikation till olika intressenter ut i deras hållbarhetsrapportering?” har vi med denna studie kunnat bidra till det gap som vi ser i intressentteorin, då den inte beskriver hur kommunikationen skiftar mellan intressenter. Även intressentteorin betonar företagets omgivning och enligt den har olika intressenter en viss påverkan på företaget. Eftersom företaget måste upprätthålla balansen mellan de olika intressenterna och hålla dem nöjda kommer omgivning i viss utsträckning att påverka företagen och dess anställda.